Babasan

Ulah gugur samemeh tempur, ulah perlaya samemeh perang. Indit ka medan jurit ulah dengki,lumampah ka medan danalaga ulah dendam, lumaku ka medan tempur ulah ujub

-Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut kanu janten ibu

  Indung nu ngandung bapa nu ngayuga indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat

-Dihareupeun aya kasusah, ditukang pasti aya kabungah

 -Dahareun anu asup kanu awak, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, matak sing ati-ati

 

 -Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan Nu Maha Wening,   Haleuang kagungan Nu Maha Wenang

  -Jelema mah tungkul tumpuk kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan. Samenit ganti sajam robah, sore janji isuk teu dipake

  -Moal apal ka bangsana mun teu apal ka bahasana,moal apal ka bahasana mun teu apal ka budayana,moal apal ka dirina mun teu apal ka gustina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s